Generalforsamling 2016 - referat

Jyske Bank Kunstforening

 

Referat af generalforsamling i JB Kunst:

 

Lørdag den 1. april afholdte vi generalforsamling og udlodning af årets indkøbte kunst. Vi var samlet i kantinen i Hjemstedet.

  1. Valg af dirigent:

Som vanen tro blev Harald Sørensen valgt med stor tilslutning.

  1. Formandens beretning i resume:

 

Året har været stille på de ydre fronter. Der har ikke været udbudt arrangementer, hvilket bl.a. skyldes bestyrelsens prioritering af foreningens midler. Med godt 200 medlemmer, kan indtægtsgrundlaget ikke dække arrangementer og indkøb af kunst. Valget har derfor været, at give plads til så mange heldige vindere som muligt og få så varieret kunst som muligt.

 

Vi har haft god succes med årskort til Museum Jorn og Aros har været en del at udbuddet. Medlemskab hos Museum Jorn er under genforhandling. Aros tilbyder ikke disse abonnementer mere.

 

De indkøbte kunstværker til udlodning blev købt hos:

  • Galleri Brænderigården i Horsens
  • Belle Art Gallery i Stouby
  • Lokal kunster fra Silkeborg området, Peter Lundberg.

 

Tid har været en knaphedsfaktor, hvilket har gjort det svært at samle bestyrelsen.

 

Vores møder anvendte vi på at arbejde med spørgsmålet om JB Kunst’ fremtid:

Hvor vil vi gerne føre JB Kunst hen?

Hvad kan vi udrette med de midler, der er til rådighed?

Hvordan får vi større synlighed?

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Regnskabet blev godkendt.

I 2016 var der samlede indtægter for 130 tkr. Resultatet blev et underskud på 73 tkr. Det skyldes, at vi i kalenderåret 2016 købte kunst til både 2016 og 2017 udlodningen.

 

Egenkapitalen udgjorde pr. 31.12.2016 67 tkr.

 

  1. Forslag


Der var ingen indkomne forslag udover det fremsatte fra bestyrelsen.

 

Forslag fra bestyrelsen (sendt i indbydelsen til GF):

Vi har i bestyrelsen drøftet foreningens fremtid, idet vi kan konstatere faldende medlemstal. På det nuværende grundlag, er der ikke økonomi til at udvikle foreningen og vi ser derfor følgende 3 muligheder for foreningens fremtid:

Foreningen opløses

Vi vil arbejde på at videreføre foreningen under Jyske Fritid og Fritteren

Vi kører videre på det nuværende grundlag, men med ny bestyrelse

Ad 1.

Konsekvensen ved opløsning af foreningen er,

Vi bruger egenkapitalen til indkøb af kunst og afholder en ekstraordinær udlodning.

Indstiller udstillingsaktiviteterne, både i Hjemstedet og Frichsvej

Vedtages punkt 1, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med det formål at afvikle foreningen

Ad 2.

Foreningen videreføres i nye rammer under Jyske Fritid og Fritteren. Det betyder at:

JB Kunst bliver nedlagt som selvstændig forening og videreføres som et område under Jyske Fritid og Fritteren, svarende til den nuværende struktur i de respektive foreninger.

Kunstrelaterede arrangementer udbydes til alle medlemmer af Jyske Fritid og Fritteren, hvilket giver mulighed for

At sprede aktiviteterne til hele landet

Bedre (større) arrangementer

Deltager omkostningen følger medarbejderens tilhørsforhold

Udstillinger fastholdes på det nuværende niveau i både Hjemstedet og Frichsvej, og kan nydes af alle.

Interesserne i det nye ”område kunst” varetages af en område bestyrelse, med en blanding af medlemmer fra Jyske Fritid og Fritteren – som i det nuværende JB Kunst.

Indkøb og udlodning føres videre, men med sin egen økonomi.

Det er et tilbud til de der ønsker spændingen ved at være en del af udlodningen, eneste krav er, at man i forvejen er medlem af enten Jyske Fritid eller Fritteren. For at deltage indbetaler man et beløb til ”område kunst”. Beløbet går ubeskåret til indkøb af kunstværker og afholdelse af den årlige udlodning.
De indkøbte kunstværker kan nydes i Kunstsiloen af alle medlemmer i løbet af året.

Vedtages punkt 2, skal den nye bestyrelse videreføre dette arbejde.

Ad 3.

Foreningen videreføres i sin nuværende form, men med en ny bestyrelse.

Vedtages punkt 3, ændres generalforsamlings punkt 5, idet hele bestyrelsen skal nyvælges.

Dialog på generalforsamlingen omkring fremtiden:

Nuværende udgangspunkt:

Vi kan konstatere faldende medlemstal.

På det nuværende grundlag, er der ikke økonomi til at udvikle foreningen.

Vi har tæret på formuen i 2 år.

Det er rigtig svært at hverve nye medlemmer. De unge prioriterer det ikke.

Under generalforsamlingen kom der flere gode input og tanker:

Har foreningen overlevet sig selv med det nuværende set up?

Er der basis for og tilslutning til en stigning i kontingentet?

Resultatet af de fremsatte forslag og dialogen under generalforsamlingen blev en 100% tilslutning til, at vi skulle arbejde videre på, at blive en del af Jyske Fritid. Hvorvidt det kan lade sig gøre ved vi endnu ikke. Der er sendt oplæg til hovedbestyrelsen af Jyske Fritid. Vi afventer endelig svar.

Der var ikke stemning for en stigning i kontingentet.

Hvis det bliver et afslag fra Jyske Fritid, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Valg 
Genvalg til alle undtagen Jacob Ravn, der ønskede at træde ud.
Nyt bestyrelsesmedlem, Mogens Lund Petersen, JN Data
Suppleanter Frank Ifversen, Jyske Bank og Hakon G. Larsen, JN Data

 

Revisor genvalgt


Evt.
Intet at bemærke 
Ved generalforsamlingens afslutning var lodtrækning af gevinster. 3 måtte gå tomhændet hjem!!

 

 

 

Årets udlodning af kunst:

Der blev udtrukket 30 vindere, der alle havde fået besked inden den 1. april 2017.

Udlodningen skete i god ro og orden, hvor langt de fleste gik tilfredse hjem.

Opfordring:

Vi har brug for nye kræfter, så kom og vær med til at udvikle JB Kunst til version 2017.

 

www.jbkunst.dk

 

Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia